Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten.


Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkom- sten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

 

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de slui- ting van de pakketreisovereenkomst
2.1   De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voor- dat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voor- geschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

*de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

*de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;

*de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld

*de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommoda- tie volgens de regels van het land bestemming;

*de verstrekte maaltijden;

* de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;

*ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;

*de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;

*of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

*de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

*de betalingsmodaliteiten;

*het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakket- reis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

*algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering beno- digde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formali- teiten op gezondheidsgebied;

*de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding

* inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2.2     De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatie- formulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3   De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.

Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

 

Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisa- tor en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uit- voering van de overeenkomst.

3.2Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kos- ten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in reke- ning worden gebracht.

 

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1   Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen

4.2     De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige in- houd van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

1°de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan; 2°dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pak-

ketreis, en een bijstandsverplichting heeft;

3°de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de be- scherming bij insolventie;

4°de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegen- woordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;

5°de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;

6°informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgeno- men met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

7°informatie over de interne klachtenbehandeling;

8°informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van  de

E.U. voor online geschillenbeslechting;

9°informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3   Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de rei- ziger:


1°de nodige ontvangstbewijzen 2°de vouchers en vervoerbewijzen

3°informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aan- sluitingen en aankomst.

 

Artikel 5: De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsher- ziening wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veran- deringen in:

1°de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

2°de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoe- ring van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbe- lastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

3°de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijs- vermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

 

5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hier- van in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

 

5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de admi- nistratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terug- betaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

 

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1   Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reis- som zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2   Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeenge- komen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3   Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organi- sator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

 

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voor- waarde dat hij:

1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en 2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht. 7.2Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog ver- schuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voort- vloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

 

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet een- zijdig veranderen, tenzij:

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en 2° het om een onbeduidende verandering gaat, en

3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zo- als bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

9.21. Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tege- moet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pak- ketreis;

2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;

4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en

5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

9.3Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangen- de pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakket- reis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering. 9.4Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt op- gezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeen- komst is opgezegd, aan de reiziger terug.

 

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reizi- ger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;

b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;

c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of

2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijd- bare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd. 10.2In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende scha- devergoeding verschuldigd te zijn.

 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1    De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.

In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedin- gen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit al- ternatief gebruik van de reisdiensten.

Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

11.2    De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming on- vermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakket- reisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een vol- ledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

11.3    De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de op- zegvergoeding.

 

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1  De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pak- ketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2  Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

1° onmogelijk is, of

2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3  Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de rei- ziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplos- sing is vereist.

12.4  Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere ar- rangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsver- mindering toe.

De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is. 12.5Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoe- ring van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de rei- ziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakket- reisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de orga- nisator ook in repatriëring van de reiziger.


Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de rei- ziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6    Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandighe- den, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afge- sproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7      De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepas- sing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8    De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitenge- wone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrok- ken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9    De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uit- voering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoe- ken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorver- koper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1  De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2  In geval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voor- waarden voldoet.

 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1  De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende dien- sten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2  De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organi- sator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3  De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

1° de reiziger;

2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

 

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1       Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2       Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplos- sing kan worden gezocht.

17.3       Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

 

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1  Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2  Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrok- ken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een ver- zoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 18.3Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een «overeenkomst tot verzoening» bezorgen.

18.4  Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een on- partijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5  Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeen- komst vastgelegd worden.

 

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1  Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschil- lencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank. 19.2De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschil- lencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3  De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan

1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalender- dagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbe- wijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

19.4  Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de on- derneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon ge- regeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken be- slecht worden.

19.5  Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel e-mail: [email protected]

 

 

Bijzondere voorwaarden begeleide reizen

 

DE PRIJZEN OMVATTEN:
 - de diensten zoals beschreven in onze reisbrochure en de prijzen gelden per persoon.

-  de btw,volgens het tarief van toepassing op 01/01/2014

-  de vergoeding voor reisleider(ster en chauffeur

-   De logies zijn  steeds  op  basis  van  tweepersoonskamers.  Reizigers die een éénpersoonskamer wensen, betalen hiervoor een toeslag. Eénpersoonskamers worden op geen enkele manier gewaarborgd. Zij zul- len volgens de mogelijkheden van elk hotel toebedeeld worden. In geval een éénpersoonskamer niet wordt toegekend, zal het betaalde supplement uiteraard terugbetaald worden.

 

DE PRIJZEN OMVATTEN NIET:
-de dranken en persoonlijke uitgaven, de facultatieve uitstappen,

de maaltijden ( tenzij anders vermeld), fooien voor plaatselijke gidsen.

-de kosten van Visa, inentingen en andere formaliteiten

-  de annulatie- en bijstandsverzekering

-  de gegevens, per reis vermeld, in de rubriek niet inbegrepen alsook op de infopagina’s

 

INSCHRIJVING EN BETALING
De inschrijving voor een reis impliceert de kennisneming en het aanvaarden door de reiziger van de algemene voorwaarden die eigen zijn aan de reis. Iedere inschrijving moet gepaard gaan met een voorschot zoals vermeld in onze brochure. Ten laatste 16 dagen voor afreis moet het saldo vereffend worden. Het voorschot moet betaald worden ten laatste 3 weken na de ins- chrijving. Dit kan cash , via overschrijving of met de kredietkaart.

 

TOESLAGEN
De toeslagen staan omschreven bij de prijsopgave en gelden per persoon.

 

ALGEMENE INFORMATIE
Reiziger heeft verplichting kennis te nemen van de informatie over de bestemming. Verplichting van de reiziger om te informeren over gezondheid. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten spontaan hun nationaliteit bij reservatie meedelen.

Bij een document in aanvraag komt de pakketreisovereenkomst enkel tot stand bij bevestiging van organisator.

 

ANNULATIE DOOR DE REIZIGER
Het annuleren van de reis zal volgende kosten met zich meebrengen, zelfs indien de annulatie te wijten is aan toeval of overmacht, telkens de dag van vertrek niet inbegrepen:

A. Voor autocarreizen :

-  vaste dossierkosten : € 30,00/persoon, plus eventuele verzekeringspremie

-  tot 62 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 25% van de prijs van de reis doch met een minimum van € 75,00/persoon ,plus eventuele verzekeringspremie

-  van 61 tot 32 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 40% van de prijs van de reis doch met een minimum van € 75,00/persoon plus eventuele verzekeringspremie

-  van 31 tot 14 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 70% van de reis doch met een minimum van € 100,00/persoon  plus eventuele verzekeringspremie

- van 13 tot 8 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 90% van de prijs van de reis doch met een minimum van € 150,00/persoon plus eventuele verzekeringspremie

-  van 7 tot afwezigheid bij vertrek: geen terugbetaling.

B. Voor vliegtuigreizen en riviercruises:

- vaste dossierkosten : € 30,00/persoon, plus eventuele verzekeringspremie

- tot 91 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 25% van de prijs van de reis doch met een minimum van € 150,00/persoon ,plus eventuele verzekeringspremie

- van 90 tot 51 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 50% van de prijs van de reis doch met een minimum van € 150,00/persoon plus eventuele verzekeringspremie

- van 50 tot 30 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 70% van de reis doch met een minimum van € 150,00/persoon

- van 29 tot 15 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 80% van de prijs van de reis doch met een minimum van € 150,00/persoon plus eventuele verzekeringspremie

- van 14 tot afwezigheid bij vertrek: geen terugbetaling.

ANNULATIE DOOR DE REISORGANISATOR
De organisator mag zonder schadeloosstelling een reis afgelasten of wijzigen wanneer zich buitengewone omstandigheden of gevallen van overmacht voordoen die de veiligheid van de reizigers in het gedrang brengen of wanneer het minimum aantal reizigers vereist voor de reis, niet bereikt werd. In beide gevallen worden de betaalde bedragen volledig terugbetaald.

 

REISPROGRAMMA
In het belang van de deelnemers of om de kwaliteit van de reis te optimalise- ren, behoudt Reizen Patteeuw zich het recht om aspecten van de reis zoals hotel, dagindeling, bezoeken,… aan te passen. Deze wijzigingen zullen niet van doorslaggevend belang zijn voor het verdere verloop van de reis noch een waardevermindering met zich meebrengen. In de mate van het mogelijke zal Reizen Patteeuw u van deze wijzigingen op de hoogte brengen.


BAGAGE
De toegestane bagage op de autocar omvat één reiskoffer (afmetingen 60 cm hoogte/25 cm breedte/75 cm lengte) per persoon en één stuk handbagage (55 cm hoogte/40 cm breedte/20 cm lengte). De toegestane bagage op de vliegtuigreizen is volgens de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. VLUCHTUREN

Alle vluchturen zijn onder voorbehoud. In uitzonderlijke gevallen kan zich een wijziging van vluchtschema/uur of luchthaven zich voordoen. Voor vlie- greizen worden de eerste en de laatste dag aanzien als reisdagen en niet als vakantiedagen.

 

VERZEKERING
Onze autocars zijn  verzekerd  volgens  de  wettelijke  bepalingen.  Vergeet in geen geval uw identiteitskaart. Ingeval zich iets zou voordoen met het voertuig dient iedereen rechtstreeks te onderhandelen met de verzekerings- maatschappij die het voertuig dekt. Buiten de autocar is iedereen zijn verze- keraar. De risico’s kunt u laten dekken door een speciale reisverzekering die uw annulatie, uw bagage en uw bijstand ter plaatse dekt. Uw reisagent zal u hieromtrent bijstand verlenen.

 

REISFORMALITEITEN
De reiziger dient persoonlijk bij de bevoegde instanties de nodige stappen te ondernemen voor het bekomen van de gerechtigde documenten zoals iden- titeitskaart, visum, internationaal paspoort, inentingsattesten en dergelijke. Kinderen moeten in het bezit zijn van alle gerechtigde documenten alsook over een gelegaliseerd attest dat hen toelating geeft tot het maken van de reis.

 

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER
Vrijwillige of onvrijwillige schade door de reiziger toegebracht aan derden, aan de vervoermiddelen, in het hotel enz. zijn ten zijne laste. Een reiziger die de goede uitvoering van een reis in het gedrang brengt kan onmiddellijk worden uitgesloten. Alle gevolgen en kosten daaruit voortvloeiend blijven ten zijne laste en hij heeft in geen geval recht op gehele of gedeeltelijke terugbe- taling. Iedere reiziger is verantwoordelijk voor zijn reisgoed en aangekochte souvenirs.

Dieren zijn niet toegelaten op onze autocars.

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR
De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van over- macht zoals staking, epidemies, natuurrampen en andere onvoorzien ge- beurtenissen en omstandigheden, die de oorzaak zijn van vertraging, verlies goederen of andere beschadigingen. Alle extra kosten die hieruit voortvloeien zijn dan ook ten laste van de klant. De reisorganisator neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen die voortvloeien uit het ont- breken van de nodige documenten of de niet naleving van de verplichtingen door de reiziger.

Alle gegevens in deze brochure opgenomen werden ter goede trouw ver- zameld. De organisator is bijgevolg niet aansprakelijk voor vergissingen of foutief verkregen informatie. De organisator kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten in de brochure. De organisator behoudt zich het recht voor zijn verplichtingen geheel, of ten dele, door één of meerdere onderaannemers te laten uitvoeren. Hij kan in dit verband slechts verantwoordelijk worden gesteld in de mate waarin hij zich niet zou hebben gedragen als een naarstig organisator bij de keuze van de persoon die de verrichtingen uitvoert.

Hoewel de prijzen in deze brochure met zorg zijn berekend, kunnen fouten voorkomen. Wij behouden ons het recht voor deze fouten te verbeteren. De reisorganisator heeft het recht een andere of bijkomende autocar in te scha- kelen. Afwijkingen betreft de inrichting van de autocar geven geen recht tot annulatie.

De reiziger dient elke tekortkoming zonder onnodige vertraging te melden aan de dienstverlener/vertegenwoordiger dit op het (NOOD) NUMMER: 0472/992 323


TOL
De reiziger is persoonlijk verantwoordelijk tegenover de douanediensten.

 

KLACHTEN
Moeten schriftelijk gebeuren via het reisbureau, uiterlijk 10 dagen na het einde van de reis.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Door in te schrijven op een reis wordt aangenomen dat elke deelnemer kennis heeft genomen van, en het eens is met bovenstaande voorwaarden. Voor eventuele geschillen is enkel de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk bevoegd.